20. July 
 
www.healthanddisease.com
Search in Brain and Nerves
 
 
 
 
 
Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
Informacje
Informacje

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA NASZEGO PORTALU.

Używanie portalu Mózg i nerwy oznacza zgodę na niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”). Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie wg własnego uznania. Użytkownicy powinni okresowo sprawdzać czy nie wprowadzono zmian do Warunków użytkowania. Używanie portalu po wprowadzeniu zmian do niniejszych Warunków użytkowania oznacza akceptację tych zmian, bez względu na to czy użytkownik zapoznał się z nimi, czy nie. W przypadku gdy użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania, powinien zaprzestać użytkowania naszego portalu.

1. Zakres Warunków użytkowania 

Jeśli nie jest to określone inaczej, niniejsze Warunki mają zastosowanie w czasie korzystania przez użytkowników ze stron będących własnością lub nad którymi sprawuje kontrolę firma Lillistone Ltd, mająca swoją siedzibę w Genewie, Szwajcarii, oraz nasze spółki powiązane (łącznie zwane „my”, „nas” lub „nasze” itd.), w tym między innymi podczas korzystania z niniejszego portalu oraz jakiejkolwiek innej strony, której możemy być właścicielami lub nad którą sprawujemy kontrolę obecnie bądź w przyszłości (łącznie zwane „Stroną”). Dla celów niniejszych Warunków, „spółki powiązane” oznaczają jakikolwiek podmiot lub osobę, bezpośrednio lub pośrednio, posiadającą pakiet własnościowy udziałów Lillistone Ltd, będącą własnością Lillistone Ltd lub pozostającą pod wspólną kontrolą własnościową razem z Lillistone Ltd.

2. Warunki użytkowania - Ogólne

Używanie niniejszej Strony oznacza zgodę na prawne podporządkowanie się niniejszym Warunkom użytkowania, tak samo jak w przypadku podpisania przez użytkownika niniejszej umowy. W przypadku niepodporządkowania się użytkownika niniejszym Warunkom użytkowania w jakimkolwiek czasie, zastrzegamy sobie prawo do, jeśli jest to stosowne, unieważnienia hasła użytkownika, usunięcia jego konta i/lub zablokowania dostępu do niniejszej Strony (lub jakiejkolwiek jej części). Wg naszego własnego uznania oraz bez uprzedniego informowania o tym lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, mamy prawo do zakończenia, zmodyfikowania lub zmienienia któregokolwiek aspektu Strony, w tym między innymi do: (i) ograniczenia czasu, w którym Strona jest dostępna, (ii) ograniczenia dozwolonego zakresu użytkowania, oraz (iii) ograniczenia lub pozbawienia prawa użytkowania Strony któremukolwiek z użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie pozbawienie go lub unieważnienie dostępu do Strony lub do jej użytkowania może zostać wykonane bez uprzedniego informowania go o tym fakcie. Jeśli użytkownik nie stosuje się do niniejszych Warunków użytkowania, z wyjątkiem postanowień, które od czasu do czasu możemy ogłaszać, użytkownik wyraża zgodę na to, abyśmy mogli niezwłocznie dezaktywować lub usunąć jego konto użytkownika oraz wszystkie powiązane z nim informacje i pliki znajdujące się na tym koncie i/lub abyśmy uniemożliwili użytkownikowi dalszy dostęp do takich informacji i/lub plików bądź do naszej Strony. Ponadto, użytkownik wyraża zgodę na to, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub wszelkich stron trzecich za pozbawienie go lub unieważnienie dostępu do Strony lub do jej użytkowania.
 

Okresowo możemy uzupełniać niniejsze Warunki użytkowania dodatkowymi warunkami, odnoszącymi się do określonych publikacji, czynności lub zdarzeń (“Warunki dodatkowe”). Takie Warunki dodatkowe mogą zostać umieszczone na Stronie w celu zapoznania się z nimi w związku z określonymi publikacjami, czynnościami, cechami lub zdarzeniami i będą oznaczone jako Warunki dodatkowe.
Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że takie Warunki dodatkowe są niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania.

3. Warunki użytkowania – Użytkowanie materiałów zamieszczonych na Stronie

Jeśli nie jest to określone inaczej, niniejszym nadajemy użytkownikowi niewyłączne, nieprzenaszalne, ograniczone prawo do dostępu, użytkowania i wyświetlania niniejszej Strony oraz materiałów na niej zamieszczonych dla użytku osobistego i niekomercyjnego, z zastrzeżeniem jednak, że użytkownik w pełni podporządkuje się postanowieniom niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Strona zawiera informacje, oprogramowanie, zdjęcia, wideo, tekst, grafiki, utwory muzyczne, dźwięki, pytania, kreatywne sugestie, wiadomości, komentarze, informacje zwrotne, pomysły, przepisy, notatki, rysunki, artykuły i inne materiały (zwane łącznie „Publikacjami”), które są chronione prawem autorskim, patentowym, znakami handlowymi, tajemnicami handlowymi i/lub innymi prawami wynikającymi z tytułu własności, oraz że te prawa obowiązują i są chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie oraz opracowanych w przyszłości. Wszystkie Publikacje są chronione prawem autorskim a wszelkie prawa są zastrzeżone. Wszelkie znaki handlowe, pojawiające się na niniejszej Stronie, są znakami ich odpowiednich właścicieli. Brain and Nerves jest nazwą handlową oraz zarejestrowanym znakiem handlowym i znakiem usługowym firmy Lillistone Ltd. Nasi partnerzy handlowi, dostawcy, reklamodawcy, sponsorzy, licencjodawcy, kontrahenci oraz inne strony trzecie mogą także posiadać dodatkowe prawa własności związane z Publikacjami, które udostępniają na niniejszej Stronie. Użytkownik nie może modyfikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, odtwarzać, brać udziału w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć prac pochodnych lub prac w jakikolwiek sposób wykorzystujących którąkolwiek z Publikacji w całości lub w części. W przypadku pobrania przez użytkownika Publikacji na jego komputer, użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do takiej Publikacji. Wszelkie modyfikacje Publikacji lub użytkowanie Publikacji do jakichkolwiek innych celów, w tym między innymi użytkowanie którejkolwiek Publikacji w formie drukowanej lub na jakiejkolwiek innej stronie lub komputerze podłączonym do sieci lokalnej, jest surowo zabronione, chyba że użytkownik otrzyma uprzednio naszą pisemną na to zgodę.

4. Wyłączenie odpowiedzialności / Disclaimer

Niniejsza Strona dostarcza informacji na temat zdrowia i chorób, publikowanych za pośrednictwem Internetu i ma jedynie na celu zapewnienie użytkownikom pomocy w ich poszukiwaniach informacji medycznych.

Portal Mózg i nerwy nie jest organizacją medyczną, a nasi pracownicy nie mogą udzielać porad medycznych, ani stawiać diagnoz chorobowych. Żadne informacje zawarte na niniejszej Stronie nie mogą być interpretowane jako takie porady medyczne lub diagnozy. Informacje i raporty przez nas sporządzane nie powinny być interpretowane jako zamiennik konsultacji lekarskiej, badania lub leczenia.

W przypadku gdy istnieje podejrzenie wystąpienia jakiejkolwiek choroby lub zaburzenia zdrowia, użytkownik powinien niezwłocznie udać się do lekarza w celu przeprowadzenia badań.


 

Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
 
Wersje obcojęzyczne: Brains and nerves | Hjernen og Nerverne
 
Informacje na portalu Mozg i Nerwy nie mogą zastępować opinii lekarskiej wydanej przez lekarza lub terapeutę .
Diagnoza i sposoby leczenia zawarte na stronienie mogą być jedynym wskazaniem do leczenia chorych.
 
Czytaj również Warunki Użytkowania